18 March 2020
MR.DIY "Shop & Win" Luckydraw Ceremony
MR.DIY งานจับรางวัลผู้โชคดีกิจกรรม “ช้อป ลุ้น ซิ่ง” มากกว่า 200 รางวัล

MR.DIY จัดกิจกรรมจับรางวัลผู้โชคดีกว่า 200 รางวัล จากกิจกรรมฉลอง 1,000 สาขาในภูมิภาคเอเชีย
ที่ MR.DIY สาขา ท็อปส์ มาร์เก็ต เพลส อุดมสุข สำหรับกิจกรรม “ช้อป ลุ้น ซิ่ง”13 มีนาคม 2563, MR.DIY จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมฉลอง 1,000 สาขาในภูมิภาคเอเชีย ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “ช้อป ลุ้น ซิ่ง” ให้ลูกค้าทุกท่านได้ร่วมสนุกในช่วงที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 สำหรับกิจกรรมจับรางวัลนี้จะจัดขึ้นที่ MR.DIY สาขา ท็อปส์ มาร์เก็ต เพลส อุดมสุข เวลา 19:00 – 20:30 น. และได้ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Live Facebook อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้อีกครั้งผ่านทาง Facebook Fan Page MR.DIY
ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และทางเว็บไซต์ https://www.mrdiy.com/th สำหรับรายชื่อผู้โชคดี และรายชื่อสำรองทั้งหมด

MR.DIY จะจัดกิจกรรมงานแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่สาขา ศูนย์การค้าบางปู เซนเตอร์ ชั้น 1 เวลา 13:00 น.
 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
รางวัลใหญ่ Vespa รุ่น S125 จำนวน 1 รางวัล
  • Kanjanat Jandang
รางวัลที่ 1 iPhone 11 Pro Max 64GB จำนวน 2 รางวัล
  • ปานรดา กิตติภัคธเนศ
  • รวิพรรณ เกลี้ยงแก้ว
รางวัลที่ 2 ทีวี Samsung 50 นิ้ว 4K Smart UHD จำนวน 3 รางวัล
  • วรุตม์ กิจบรรทัด
  • ภฤดา หนูอินแก้ว
  • หทัยรัตน์ อิ่มอร่าม
 
รางวัลปลอบใจ บัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท จาก MR.DIY จำนวน 200 รางวัล
  • สุนัฎตรา จ่นทร์ชุน
  • อดิเรก ชั้นศิริ
  • วราพร ทองผ่อง
  • Witoon Kaoaien
  • ศิริรัตน์ แกล้งทนง
  • ขวัญเรือน งามขำ
  • ฐิติกาญจน์ มณีนิล
  • ภูเบศวร์ บุญจินา
  • นายสุกิจ พฤฒิอาภากุล
  • ธีรวุฒิ โชติทอง
  • ภาณุฤทัย เจียมพิศุทธิ์
  • สุจิตรา ทองทรัพย์
  • หลวงเมือง ศรีสองเมือง
  • วีณา กิจเวคิน
  • ศตทศ เจียรดอน
  • สุธีรา
  • Chadapon Thapimai
  • สรันท์ รัตนเศียร
  • ธัญญารัตน์ นัยเนตร
  • จรสพร วรรณเสน
  • สมสวย เจริญใจธนะกุล
  • นางตวงรัตน์ รื่นยุทธ์
  • หทัย จันทำ
  • พิมมาดา รักถิ่นเดิม
  • พุทธณุภาพ จันทร์เพ็ง
  • Supanan Ruangdee
  • ณัฐพัชร์ หลุมเพ็ต
  • วรัญญา พรหมมา
  • ภริตา กลัดพ่วง
  • สุชานัน พัชโรรส
  • วรรณวิไล ชุมภู
  • สุทธาสินี เสียงล้ำ
  • ชฎาพรไพรตื่น
  • เพ็ญทิพย์ ดวงพัตรา
  • ว่าที่่ ร.ต. อรุณรัตน์ มากสอน
  • สุนิสา อักษรมี
  • อภิรตี ศรีทับทิม
  • ธปณัฐ บุตรนนท์
  • เรวดี คงฤกษ์
  • ศิริวรรณ จันทรเดช
  • สัณหณัฐ​ พัฒนสิงห์
  • สมออง กระจ่างศรี
  • SUWISAN
  • กนกพร ขันธหิรัญ
  • ชวินทร์ พัชรกุลเลิศ
  • บุญยานุช สารสิงห์ทา
  • ธัญญ์สมินธิ์ พันสิงห์โต
  • กชพรรณ ทับทิม
  • อ้อยทิพย์ ช่วยเกลี้ยง
  • Puvanut palavivatana
  • ธนัญญา เลาวกุล
  • Kanokporn Yantreesing
  • กมล สุนทรจินตนา
  • สุนิสา แสงทอง
  • ปิยารัตน์ พาสุทธิ์
  • พลธร พิบูลย์
  • นาวี หนุนอนันต์
  • สุดาพร ทองอร่าม
  • มานพตั้งปูชนียกุล
  • นัยนา บุณยเกียรติ
  • กานดา โฆษิตสถาพรกิจ
  • อทิตา เทพบัวแก้ว
  • กิตติ สุริวงศ์
  • แพรรำไพ แสงวิเศษสมบัติ
  • กิตติพงษ์ กฤษณชัยวณิชย์
  • สุนีย์ ทิพย์อุทัย
  • เศกสันต์ ทองไทย
  • ปนัทดา ปัตตาเทสัง
  • ศุภกร ไชยช่วย
  • สุนิศา สีดาพรมมา
  • นภสร หนูกลิ่น
  • Nichakan Saibua
  • ใจกลั่น นาวาบุญนิยม
  • Chalermphol Khongphet
  • วสันต์ บงกชมาศ
  • พิมพ์ณิศา เนตรสูงเนิน
  • พัชรพรรณ ดิเรกสุนทร
  • กรรณิการ์ สังเกื้อ
  • ศิริวรรณ ขวัญวงค์
  • สุชีรา แดงสุข
  • มมตรี วัฒนาวงษ์
  • Sopa sriwong
  • สาวิตรี อ้นทองทอม
  • อารยา สารคุณ
  • จิตตานันท์ รุ่งเรืองวรนนท์
  • มะลิวัลย์ ประคองทรัพย์
  • รังสรรค์ เพทไสย
  • มิ่งขวัญ ไชยรงค์
  • กนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย์
  • สันติชัย ฤทธิอา
  • อรทัย ราชสีห์
  • วราภรณ์ หนูเอียด
  • รัชญา ศรีอุทุมพร
  • นวลจันทร์ วจีกาญจนะ
  • วาสนา สิงทอง
  • ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์
  • นายศุภกร พานันไชย
  • Wallaya pannam
  • ธีราสิทธิ สุขสมจิตวิชัย
  • สุดเขต สุขพันธ์
  • เพ็ญศรี​ ชาย​ชาญ​ณรงค์
  • อธิวัฒน์ ​นวม​เขียน​
  • ภัทร์สภัสร์ เตชะธนวณิชย์
  • นาย มนตรี ทานพรม
  • ปัทมา ไชยูปถัมภ์
  • Dollanat Pavischaipak
  • Pacchara Thongmun
  • วันซันซบีล มะเด็ง
  • ประพัฒน์ สุริยวงศ์กุลการ
  • Pitchayut Konyai
  • สุภินันท์​ บัณฑิตวงษ์
  • ผณินทร มาสังข์
  • Patama Bunruk
  • วสันต์ อินทร์จันทร์
  • พรนัชชา กันทะวงค์
  • ฤทัยชนก วงค์คำจันทร์
  • คงปิตินัทช์ ศรีธัญรัตน์
  • ณัฐนันท์ ตันมณี
  • อัญชลี วิโนทกะ
  • รัศมี นาบำรุง
  • ชญาภา พงศ์สุภาชาคริต
  • วันทนา​ สาย​ธ​ิ​ตา​
  • Naphatsawan rattanakunuprakarn
  • ศศิลักษณ์ ดีวรรณ์
  • พิมพลอย นันทะ
  • Pongsapak kaewchompoo
  • อภิษฐา กลางณรงค์
  • รจเรศ แดนทอง
  • Teerapol Prumtarnom
  • Opas treenai
  • นายประโยชน์ โชคปลอดเคราะห์
  • หทัยทิพย์ ชุมชน
  • นางสาวนริศรา นิ่มสกุล
  • ทัศนาวดี ชวาลิต
  • ปรียาภรณ์ จิตโคตร์
  • ปิยฉัตร คุณพาที
  • ศรัณยา เพชรโชติ
  • ธัญญลักษณ์. ปัณฑรสูติ
  • โชติชัย ตั้งดำรง
  • กุลปรีญาภรณ์ เนื้อไม้ชญา
  • นาย ปรัชญา นารถสิงห์
  • subhot cheewapatananukoon
  • อลิษา โกละกะ
  • นางสาวชไมพร จอกจาน
  • นางสาวอาภัสรา ทรัพย์ใหญ่
  • อรณิชชา รัตนจริยา
  • นภษร ฑอร์เสน
  • สุรเดช ศิริสูตร
  • นายวสุรัตน์ คงแย้ม
  • Jaruwat Jaiboon
  • Chatchai treeneth
  • สุจิตรา พรมสอน
  • อัครเดช ชัยภัทรานิษฐ์
  • ชัยณรงค์ อินทศร
  • รัตนชัย ศรีโสภณ
  • อภิสิทธิ์ กุลพักตรพงษ์
  • Apidej Plaibua
  • Kittipat Wongkhamchan
  • ภรวดี ชูชาติ
  • กษิดิ์เดช สุรคุปต์
  • Teeradej Saelim
  • อนุสรา ดำละเอียด
  • นายกมลวรรณ บุญเจริญ
  • สุทัศน์ ตาสี
  • สุรัตน์ตา จงมอบกลาง
  • ยุพิน ชาญเพราะ
  • ศศิมา ทรงประดิษฐ์
  • วัฒถาพร วรรณศิลป์
  • อภิชาต อุบลรัตน์
  • เสาวนิต ช่วยสงค์
  • พิชญา พรมกิตติยานนท์
  • ประกรรษวัต เณรแขก
  • สุนีย์. แสนใจกล้า
  • ธาดา พฤกษนิยพงศ์
  • นางสาวศรีโสภา ไกรวัลย์
  • เมืองมน
  • เอกรักษ์ เปลี่ยนพงศ์พันธุ์
  • มาลัยรัก สื่อมโนธรรม
  • นาย วุฒิกานต์ สาวทรัพย์
  • อิทธิพล อินทุประภา
  • ปฐวี สุขเสมอ
  • สุปารัช เกิ้นโนนกอก
  • Raviporn Wongarkard
  • นายทรง​ธรรม​ ประกอบ​เที่ยง​
  • อาภากร พิสนุแสน
  • เดชาวัจน์ วสุสาสิงห์สุข
  • นายกฤษฎา กับยาณธีร์
  • ประไพร ทิมิกุล
  • ธวัชชัย อินพร
  • นางสาววรรณนิษา ขวัญสกุล
  • Phirapa Klumsuer
  • วศิน ถิ่นหัวเตย
  • นันทวดี อินทร์แพง
  • ปิยพล วรผล
  • พงษ์รภี แก้วมณี
  • จันทนา ทับทอง
  • ภูษณิศา กบิลชลธิศ
  • วุฒิชัย วงศ์ทอง
  • เกชารัก โปรยรุ่งทอง
  • สุธาทิพย์ ศรีเรืองรัตน์


รายชื่อสำรอง


รางวัลใหญ่ Vespa รุ่น S125 (สำรอง 3 รายชื่อ)

1. เบณจมาศ ตั้งเจริญใจ
2. ฝนทิพย์ สีแดง
3. สุพรรณี สรรพศรีรอง


รางวัลที่ 1 iPhone 11 Pro Max 64GB (สำรอง 3 รายชื่อ)

1. คมกฤช ดิษฐเนตร
2. วรบดินทร์ วรภักดี
3. อรอนงค์ บุญทอง

รางวัลที่ 2 ทีวี Samsung 50 นิ้ว 4K Smart UHD (สำรอง 3 รายชื่อ)

1. นันทนิตย์ บุญหล้า
2. เมธิณี เพชรรัตน์
3. Thiti Nimanong

รางวัลปลอบใจ บัตรของขวัญมูลค่า 2,000บาท จาก MR.DIY (สำรอง 200 รายชื่อ)
 1. ทัศนาวดี ชวาลิต
 2. ประมวล ชูบรรจง
 3. วรนาท ยรรยงเวโรจน์
 4. ภรณี จินดาพล
 5. วันวิสาข์ โสมมาก
 6. teerawut
 7. นันทิชา แก้วสุด
 8. โสรยา​ เพ็ชรเกตุ
 9. อุมารินทร์ ปานแก้ว
 10. สุพัตรา เจริญเกียรติ
 11. น้ำฝน สวัสดิ์วงศ์
 12. นัฐนันท์ ขำอ้วม
 13. ภูธนากรณ์ แก้วส่องศึก
 14. Jaetnipit Wongkrajang
 15. กิตติ์ธเนศ
 16. บุญยิ่ง ธารารักษ์
 17. วิศรุต สุวรรณพงษ์กูล
 18. จารุภา นาควิบูลย์
 19. ชุติพันธ์​ วณิกุลพิทักษ์
 20. ปาณิตา แสไพศาล
 21. นายภาณุวัฒน์ ตังประดิษฐ์
 22. เพียรเพ็ญ ดีทองงาม
 23. กิตติมา ฉันทวิลาศ
 24. ฤทัยทิพย์ เพชรนวล
 25. วิทวัส ธนรักษ์
 26. ไพบูลย์ ศานติยานนท์
 27. เกสร อุดใจ
 28. วิไลลักษณ์ สุวรรณรัฐ
 29. ธันยธรณ์ บุญประเสริฐดี
 30. มนัส กล้าพังเทียม
 31. ชุติมา ธีรประเสริฐ
 32. ภาณุวัฒน์ พานิชกุล
 33. จอมใจ เจี้ยงกลับ
 34. ตะวัน จิววัฒนานนท์
 35. รัตติกาล กองศิลป์
 36. ทอรุ้ง กลิ่นศรีสุข
 37. ธนบดี บริบูรณ์ไพโรจน์
 38. อภิชาติ ประมวล
 39. Kanokporn kavinkaewkoson
 40. อุณหภูมิ น้ำทรง
 41. รัชพล พริ้งประยูร
 42. นฤพล บัวจีน
 43. Natheepong Wienmana
 44. ฐิติพงศ์ ศิลปสมศักดิ์
 45. จักรพงค์ พุ่มเมฆ
 46. ชัชช์ ธัพเจริญ
 47. Sasiluck Deewan
 48. อรวรรณ หอระตะ
 49. วรรณิศา ปรึ่มกระโทก
 50. อนพัช ภู่เกตุ
 51. พัชราภรณ์ อิทธิเดชวัฒนะ
 52. วุฒินันท์ ไมเคิล เพ็ญชาติ
 53. อารีรัตน์ เตรี้ยมชุมพล
 54. จินตนา คำทองแก้ว
 55. tanawat tulsanguan
 56. อัญญารัคน์ ชวดนุช
 57. วงเดือน สุธรรมมานนท์
 58. Subhot Cheewapatananukoon
 59. ณชากุญ สิริชยังกูร
 60. สิระพงศ์ ก้าวสัมพันธ์
 61. ชนิดา จันทร์บำรุง
 62. เอมอร วรพจน์พิศุทธิ์
 63. SUTIRA​ Chatsawat​
 64. อรวรรณ ทองนา
 65. Natyakarn Rungpedchararat
 66. Duanchai Chatan
 67. นิยม ทองภา
 68. ฉลอง พรมสวัสดิ์
 69. ภัทรชัย ตู้บรรเทิง
 70. นายฐานวัฒน์ โพธิ์ศิลา
 71. น.ส.เมธปิยา เคนบุบผา
 72. นุชจรีย์ สุพรรณอาสน์
 73. มนต์สิกานต์
 74. มะนัส นวลจันทร์
 75. นภัสธมน โพธิ์ทอง
 76. Nopphon Bumrungaue
 77. worawee ongwisetpaiboon
 78. ณัฎฐนิษฐ์์​ จุลลนันท์
 79. รุ้งตะวัน จอนเจ๊ก
 80. ธัญญจารี สมัตถภาพงศ์
 81. กาญจนา สมประเสริฐ
 82. ธวัชชัย ฤทธิ์น้อย
 83. ประภาทิพย์ ธราเอกนิธิโรจน์
 84. กีรติ. จันทร์เส็ง
 85. เมธิณี ช้างพลาย
 86. ประภาทิพย์ ธราเอกนิธิโรจน์
 87. ธวัชชัย พิมพ์วันนา
 88. ธนัท จงจิรวัฒน์
 89. Seksit chansriraksa
 90. อนันตชัย ตรีมณี
 91. วรรณพร ตะเภาพงษ์
 92. ณุชิดา ภักดีรักษ์
 93. Natcha Lohlamoh
 94. ฤทธิเกียรติ โนรี
 95. ชยัญธิดา เกตุ​สุวรรณ
 96. Weerapol​ Kaewmanee​
 97. ทศวรรษ ปัญญากุล
 98. โกมลรัตนาลังการ
 99. ธนาภรณ์ ลี้แสวงดี
 100. ชาญณรงค์ ชัยอาจ
 101. อุไรวรรณ บุญชุม
 102. ปัณณวิชญ์ ชุ่มชื่น
 103. ขจรศักดิ์ ค้าผล
 104. บุญญา วงศ์ประยูร
 105. ธน​ภัทร​ นามสกุล​ โห้​เพ็ชร​
 106. ประภาทิพย์ ธราเอกนิธิโรจน์
 107. สุภา มนต์ทิพย์
 108. พรมจิตต์ จุ้ยขำ
 109. ภวิษย์พร​ จงอุดมสมบัติ
 110. วันวิสาข์ โสมมาก
 111. ณัฐวุฒิ วิิริยะ
 112. อธิวัฒน์ อินต๊ะวิชัย
 113. แสงศิลป์ แสงบัวงามล้ำ
 114. เขมณัฏฐ์ ไชยแรง
 115. กรวิชญ์ แซ่โกว
 116. นางสาวโชติรส พิลึก
 117. เนตรนิภา สิญจนาคม
 118. Kittisak Hankla
 119. กิตติพง เพราพริ้ง
 120. Wiayawat klongsuwan
 121. กิตติภพ จารุธีรากุล
 122. ผ่องศรี ไกลถิ่น
 123. Anongnat Sonchan
 124. มานพ บุญยังเจริญ
 125. ณารัชลักษณ์ เอื้อกีรติกาล
 126. นางสาวจิตตรี เชื้อชาติกล้า
 127. วรรณ์ณา สุวรรณมุข
 128. อุไรรัตน์ หมายมั่น
 129. ภณิดา ยงศิริ
 130. ณัฐพร ผลโพธิ์
 131. พชรพล สุดโต
 132. ศักดิ์พิชัย เทพทอง
 133. อนุรักษ์ ปัดใจ
 134. วิไลพร​ ดวงศรี
 135. ธารีทิพย์ แก้วสีดำ
 136. นุชจรี แซ่ตัน
 137. เยาวลักษณ์ มาลาน้อย
 138. ชลิตา. ภู่เปี่ยม
 139. นิตยา นามเสาร์
 140. ทรงพล ช่วยทวี
 141. ไพรัช แซ่ตั้ง
 142. จันจิรา พรหมดวง
 143. เมธาวี ศรีฤทธิ์
 144. นิตยา ขาวบาง
 145. สุริยา แสงผา
 146. นันทพร ธงชัย
 147. สุนิศา สีดาพรมมา
 148. Patcharin Aupparisatjakul
 149. จตุรวิทย์ ติณสูลานนท์
 150. วรากร อู่รัชตมาศ
 151. สมพิศ เกตุพราหม์
 152. พรพิมล ประสงค์เกื้อ
 153. ปัญวุธ ภักดีสันติสกุล
 154. พรจันทร์ พันธุ์คำเกิด
 155. มารวย บุตรสิงขรณ์
 156. เสรีรัตน์ กะลาสี
 157. ชื่นพันธ์ คำเสนา
 158. เสกสรร พุฒจันทร์
 159. เยาวลักษณ์ มาลาน้อย
 160. ศศิวิมล พุทธชนม์
 161. chalit
 162. ณัฐธยาน์ เรืองสวัสดิ์
 163. ชนชุดา เทพมาลี
 164. ญาณวิทย์ พิมไธสง
 165. อัญชลี สอนเจริญ
 166. ประฐมน์ ประวีณรัตน์
 167. Surasak Yokkornlert
 168. Tharaporn Srithongkul
 169. ภีระสิน สุปินโน
 170. อิศรักษ์ สุขาวณิช
 171. นายซัยนุดดีน
 172. ศตทศ เจียรดอน
 173. พลกฤต จันทร์คง
 174. สำราญ จารร์
 175. ศตทศ เจียรดอน
 176. ศุภชัย​ เติม​ศรี​วี​ร​ะ​กุล​
 177. ศตทศ เจียรดอน
 178. ไพโรจน์ เข็เพ็ชร
 179. สุทธิพงศ์ ลักษณะปิยะ
 180. กรกนก วัฒนะศิริ
 181. ภัทรณิภา ล้นเหลือ
 182. ณัฐกานต์ เสาวพันธ์
 183. ขันชัย เจ๊ะตะโส
 184. เบญจมาศ ธนูทอง
 185. สาวิตรี รุ่งเรือง
 186. ศิริพร เรขาพาณิช
 187. Chayada Rakwong
 188. ธัญพิสิษฐ์ รักษ์สุทธิ์ื์
 189. ณัฐพนธ แตงงาม
 190. นายพีรพงษ์ ทานา
 191. จีรศักดิ์ กิจทำ
 192. ชิดชนก
 193. ศรินรัตน์ กีรตินันทรัตน์
 194. นางสาวอัยลดา หนูจะพงษ์
 195. จิรชาติ อเนกวัฒน์
 196. ดาวเรือง สุขเสถียร
 197. กิตติพันธ์ ธรรมประดิษฐ์
 198. ปรินทร์ญาดา ผกากรอง
 199. ภาณุวัฒน์ คำใบศรี
 200. สุริยพงษ์ ฮาศิร
**หมายเหตุ: ผู้โชคดีที่ได้รับการติดต่อจากทีมงานทางเฟสบุ๊ก Inbox และทำถูกต้องตามกติกา ต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเองติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Offical Account: https://line.me/R/ti/p/@mrdiythailand
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/
Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
สอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ภานุพงศ์ บุญญะวัติพงศ์ (ฝ่ายการตลาด)
บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 02-136-7401 ต่อ 304
 


 
MRDIYช้อปลุ้นซิ่ง, MRDIYCelebration1000thstore, MRDIY, MRDIYThailand, ช้อปลุ้นซิ่ง, มิสเตอร์ดีไอวาย, รับประกันราคาถูกเสมอ, MRDIYจ่ายน้อยได้เกินคุ้ม
 
สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา