นโยบาย

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล:

1) นโยบายการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน
2) จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า
3) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4) นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5) นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
7) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8) จรรยาบรรณธุรกิจ
9) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
11) นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
12) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
13) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา