15 January 2020 - 31 December 2020
Grand Opening Event Gift with Purchase

กิจกรรมฉลองเปิดสาขาใหม่: เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเมื่อซื้อสินค้า


กิจกรรมเปิดสาขาใหม่: การรับของสมนาคุณเมื่อซื้อสินค้า (โปรโมชั่น) ถูกจัดขึ้นโดยบริษัทมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (ผู้จัดโปรโมชั่น)

โปรโมชั่นนี้ถูกตั้งอยู่ในข้อจำกัดของเงื่อนไข (เงื่อนไขกิจกรรม) และขึ้นอยู่กับสิทธิการยินยอมที่ได้อ่าน และเข้าใจตรงกันในเงื่อนไขดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโปรโมชั่นนี้ จะถือว่ายินยิมตามข้อตกลง และเงื่อนไขจากผู้จัดทำโปรโมชั่น ณ ที่อยู่ 889,889 /1 หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

ผู้จัดโปรโมชั่นมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นและข้อตกลง และเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะถูกประกาศแจ้งในช่องทางการติดต่อออนไลน์ต่าง ๆ และเว็บไซต์ของบริษัทมิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย.
ในกรณีที่มีสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันในรายละเอียดที่ระบุระหว่าง ข้อตกลง และเงื่อนไข กับแผ่นพับโฆษณา การตลาด สื่อการโปรโมทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น จะยึดข้อมูลตามข้อตกลง และเงื่อนไขเป็นหลัก 
ข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้กฏหมายของประเทศไทย ผู้จัดโปรโมชั่นและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตกลงร่วมกันที่จะยินยอม ตกลงทำตามกระบวนการศาลของประเทศไทย หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว


คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย และมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยอิงข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้เท่านั้น โดยผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคน ต้องแสดงเอกสารกำกับ 
เพื่อการันตีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้

2. ผู้จัดโปรโมชั่นมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ และยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนัยเหตุผล หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงไม่จำกัดการตัดสิทธิ์ ของผู้เข้าร่วมที่ฝ่าฝืนข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้


ระยะเวลากิจกรรม

1. ระยะโปรโมชั่นมัระยะเวลา 2 วัน นับตั้งแต่วันกิจกรรมเปิดสาขาวันแรกที่ประกาศโดยผู้จัดโปรโมชั่น (ระยะเวลาโปรโมชั่น)

2. ผู้จัดโปรโมชั่นมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากระยะเวลากิจกรรมจะถือว่าเป็นโมฆะ


วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่ระบุในข้อตกลง และเงื่อนไขของโปรโมชั่นที่ประกาศโดยผู้จัดโปรโมชั่น ตลอดจนในช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ของบริษัทฯ

2. จำกัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องสแกน QR Code ที่ทางผู้จัดโปรโมชั่นจัดเตรียมให้ และปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลให้ผู้จัดโปรโมชั่นผ่านทาง Google Form

· ที่อยู่อีเมล

· ชื่อ - นามสกุล

· เบอร์โทรศัพท์

· เพศ

· อายุ

· คำถามหลายตัวเลือก: ท่านรู้ข้อมูลของกิจกรรม แลกรับฟรีของรางวัล ในวันกิจกรรมเปิดสาขาได้อย่างไร

· คำถามหลายตัวเลือก: เลือกของรางวัลของท่าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

4. ในการส่งข้อมูลคำตอบผ่านทาง Google Form ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับของรางวัลได้จนกว่าของรางวัลจะหมด

5. บริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าประกันการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ตลอดจนการรับผิดชอบความเสียหายของของรางวัลที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรม


การรับผิดตามกฏหมาย และความรับผิดชอบ

1. การเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือรับของกำนัล ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และรับผิดชอบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บความเสียหาย การเรียกร้องหรืออุบัติเหตุ [รวมถึงการเสียชีวิต] ที่เกิดจากการเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ ของกำนัลและผู้เข้าร่วมตกลงว่าจะไม่มีการเรียกร้องเกี่ยวกับการสูญเสียหรือการบาดเจ็บดังกล่าว (รวมถึงการสูญเสียอื่นๆ และที่เกี่ยวข้อง) ที่จะร้องสิทธิ์ต่อผู้จัดงาน บริษัทแม่ บริษัทในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานหรือตัวแทน จากทุกกรณีการสูญเสีย ความเสียหายสิทธิการเรียกร้องและการกระทำใด ๆ ที่เป็นผลจากกิจกรรมส่งเสริมและการรับของรางวัลรวมถึง และไม่จำกัดแค่การบาดเจ็บการเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่น

2. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มาจากการเดินทาง ที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล หรืออื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

3. ผู้จัดโปรโมชั่นจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในด้านของข้อผิดพลาดต่าง ๆ การละเลย การรบกวน การตัดออก ข้อบกพร่อง การล่าช้าในการบริการ หรือการส่งของ ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร การถูกขโมย หรือการถูกทำลาย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งาน หรือการสื่อสารภายใน หรือปัญหาต่าง ๆ ทางด้านเทคนิคขอสัญญาณการสื่อสาร สายสัญญาณ ระบบการจัดการออนไลน์ของคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบข้อมูลชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ อีเมลผิดพลาด หรือเจ้าของบัญชีอีเมล ตลอดจนปัญหาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด

4. การร่วมเข้ากิจกรรมของโปรโมชั่นนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยอมรับ และรับรองความผิดพลาด ที่เกิดจากเนื้อหาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

(ก.)การมีเจตนาร้าย การคุกคาม หรือรูปสื่อสิ่งอนาจาร การก่อความรุนแรง รวมถึงการอนาจารทางด้านกราฟฟิค หรือความรุนแรง

(ข.) การฝ่าฝืนกฏหมาย การปลอมแปลงเอกสารทางด้านกฏหมาย (รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกควบคุมภายใต้กฏหมาย กฏหมายควบคุมผู้บริโภค การการแข่งขันที่ผิด การต่อต้านเพื่อก่อให้เกิดการแตกแยก หรือความผิดพลาดทางด้านการโฆษณา) ทั้งสิ้น หรือเหตุผลต่าง ๆ ที่ถูกพิจารณาให้เป็นการทำให้เสียชื่อเสียง การหมิ่นประมาท การมีเจตนาที่ไม่พึงประสงค์ การดูถูกเหยียดหยาม หรือการโจมตีทางด้านศาสนา การหมิ่นกฏหมาย หรือการคุกคาม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(ค.)ในนามของบริษัทฯ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือสำหรับที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถูกเชดเชย หรือได้รับเงินช่วยเหลือ ที่ถูกตัดสินใจโดยบุคคลที่สาม

(ง.) ที่รวมถึงข้อมูลทั้งหมด และการอ้างอิงที่อยู่ อีเมล ช่องทางการติดต่อ หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

(จ.) หรืออื่น ๆ ที่รวมถึงการติดไวรัสของคอมพิวเตอร์ หรือการผิดพลาดต่าง ๆ ทางเทคนิคที่เกิดจากความเสียหายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเอกสาร


สิทธิ์ของผู้จัดโปรโมชั่น

1. ในการเข้าร่วมกิจกรรมในโปรโมชั่นนี้ เข้าร่วมจะต้องยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรม มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล รูป หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระบุไว้ข้างต้น ในรูปแบบเอกสาร สำหรับจุดประสงค์ในการโฆษณา เปิดเผยต่อสารธารณะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์ในการขอความเป็นเจ้าของ หรือเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยในด้านเอกสาร

2. ผู้จัดโปรโมชั่นมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ถูกตรวจสอบแล้วว่าไม่ถูกต้อง หรือถูกปลอมแปลงตามขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้ข้อบังคับ และเงื่อนไข และมีสิทธ์ในการดำเนินการให้ถูกตามกฏหมาย

3. การตัดสินใจของผู้จัดโปรโมชั่นจะถือเป็นที่สิ้นสุด ภายใต้การเคารพข้อตกลง และเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ รวมถึงนอกเหนือข้อตกลงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มีการตั้งข้อสงสัย ทั้งที่สอดคล้องกัน หรือให้เจตนาเพื่อความบันเทิงทั้งนี้ การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับผู้จัดโปรโมชั่นทั้งสิ้น


ความต้องการทางด้านเทคนิค

1. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับผิดชอบใด ๆ ในเรื่องของการผิดพลาดด้านการละเลย การรบกวน การตัดออก ข้อบกพร่อง การล่าช้าในการบริการ หรือการส่งของ ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร การถูกขโมย หรือการถูกทำลาย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งาน หรือการสื่อสารภายใน หรือปัญหาต่าง ๆ ทางด้านเทคนิคขอสัญญาณการสื่อสาร สายสัญญาณ ระบบการจัดการออนไลน์ของคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบข้อมูล ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ อีเมลผิดพลาด หรือเจ้าของบัญชีอีเมล ตลอดจนปัญหาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด

2. ผู้จัดโปรโมชั่นมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค ที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่อไปตามแผน ข้อบกพร่องทางด้านเทคนิค การถูกรบกวน และนอกเหนือจากนั้น การถูกไวรัสในคอมพิวเตอร์ บัคส์ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง หรืออื่น ๆ ที่ถูกควบคุมโดยผู้จัดโปรโมชั่น


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโปรโมชั่นนี้ จะต้องยินยอม และให้ข้อมูลกับผู้จัดโปรโมชั่น (รวมถึงบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) ในการบันทึก เก็บสะสมข้อมูล ใช้ในการดำเนินการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดหาให้ผู้จัดโปรโมชั่น ในช่องทางออนไลน์ และเว็บไซต์ สำหรับจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ หรือนอกเหนือตามข้างต้น ตามที่ถูกระบุภายใต้กฏหมาย (จุดประสงค์):

(ก.)สำหรับจัดการโปรโมชั่นนี้ รวมถึงนอกเหนือจากนี้ เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการจัดการด้านของรางวัลที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้

(ข.) เพื่อการดำเนินงานของโปรโมชั่นนี้ หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์ทางด้านการตลาดของผู้จัดโปรโมชั่นนี้ โดยไม่มีเงื่อนไข หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ค.)เพื่อการตอบกลับในส่วนของโพสของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม ความคิดเห็น ความต้องการ การเรียกร้องเพิ่มเติม หรือการร้องเรียน และเพื่อร้องขอการตอบกลับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(ง.) เพื่อจัดการกิจกรรมภายในองค์กร การสำรวจตลาด และการวิเคาะห์เทรนการตลาด หรืออื่นๆ อันชอบด้วยกฏหมายด้านการจัดกิจกรรมของธุรกิจผู้จัดโปรโมชั่น

(จ.) และเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือที่ได้ระบุไว้ในสื่อทางด้านออนไลน์ และเว็บไซต์ ตามข้อตกลง และเงื่อนไข


การปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติตามหลักกฏหมายที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรจัดหาข้อมูลให้ผู้จัดโปรโมชั่น ในเรื่องรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล) ที่โปรโมชั่นระบุไว้ หากข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ไว้กับผู้จัดโปรโมชั่นเป็นเท็จ ทุกอย่างจะถือว่าเป็นโมฆะ โดยการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ผู้เข้าร่วมแต่ละรายต้องยินยอมต่อผู้จัดโปรโมชั่น และบริษัทฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม ใช้เปิดเผย และแบ่งปันระหว่างตนเอง และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม และภาพถ่าย หรือเสียงและ / หรือวิดีโอหรืออื่น ๆ การบันทึกของผู้เข้าร่วมเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยผู้จัดงานที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นเพื่อการประชาสัมพันธ์และ / หรือใช้ในการโฆษณาในสื่อทั้งหมดรวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้จัดโปรโมชั่น และบริษัทฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในเว็บไซต์ รูปแบบดั้งเดิม หรือที่แก้ไขแล้ว และเพื่อส่งเสริมการขายหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าตอบแทน และลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในองค์กร และเพื่อภาพถ่ายหรือเสียง  และ / หรือวิดีโอ หรือการบันทึกอื่น ๆ ดังกล่าว จะต้องมอบให้มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. และ บริษัท ในเครือโดยไม่มีการชดเชยเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมจะต้องร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยผู้จัดสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้

โดยการเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนยินยอมเพิ่มเติมเพื่อรับสื่อการตลาดการสื่อสารและข้อมูลข้อเสนอส่งเสริมการขาย จดหมายข่าว และการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของผู้จัดโปรโมชั่น ผู้เข้าร่วมสามารถร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาหลังจากนี้ โดยส่งคำขอของผู้เข้าร่วมไปยังผู้จัดทางอีเมล โปรดทราบว่าผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยที่ผู้จัดงานจะไม่สามารถรับข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม และดำเนินการเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกับผู้จัดงานผู้เข้าร่วมยินยอมอย่างชัดแจ้ง และยอมรับข้อกำหนดที่กล่าวถึงข้างต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโดยผู้จัดงาน
 
ผู้เข้าร่วมยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง บริษัท ในเครือของผู้จัดทำโปรโมชั่น และพนักงานที่ได้รับอนุญาตตัวแทนและบุคคลที่สามนอกประเทศไทยก็ตามในกรณีเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดงานอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมไปยังพันธมิตรในต่างประเทศของผู้จัดกิจกรรม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ ตลอดเวลาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยผู้จัด และผู้ให้บริการของเรา และเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้จัดงานรวบรวมนั้นถูกต้องสมบูรณ์ไม่ทำให้เข้าใจผิด และเป็นปัจจุบัน


สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา